Inilah Nama-Nama Mujaddid (Pembaharu) dari Masa ke Masa

Adanya perbedaan pendapat di kalangan salaf tentang bilangan para mujaddid itu mempengaruhi penentuan nama-nama para mujaddid pada setiap abad. Susunan yang dikemukakan oleh Ibnu Atsir di berikut ini dapat dibuat contoh bagi pendapat yang menguatkan berbilangnya mujaddid. Adapun pendapat sebaliknya yang tidak setuju dengan adanya bilangan itu, dapat kita lihat pada daftar susunan Suyuti yang telah mengumpulkan daftar Ibnu Asakir, as-Subki, dan Ain al-Iraqi. Berikut ini kita sebutkan daftar Ibnu Atsir dan asy-Syuyuti.

Daftar Nama-Nama Mujaddid (Pembaharu) menurut Ibnu Atsir

Mujaddin abad pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz (ulil amri), Muhammadi bin Ali al-Baqir, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq, Salim bin Muhammad bin Umar, Mujahid bin Jabr, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Atho’ bin Abi Rabah, Thowus, Makhul, Amir bin Sharohil asy-Syabi, Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Katsir, Muhammad bin Syihab az-Zuhry.

Mujaddid abad kedua yaitu Ma’mun bin ar-Rasyid (ulil amri), asy-Syafi’I, al-Hasan bin Zihad al-Lu’lui, Ashad bin Abdul Aziz, Ali bin Musa ar-Ridla, Ya’qub al-Hudlori, Yahya bin Mu’in, Ma’ruf al-Kurkhi. (CATATAN: Ketika itu Ahmad bin Hambal belum terkenal).

Mujaddid abad ketiga yaitu al-Muqtadir Billah (ulil amri), Abu Abbas bin Siraij, Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah at-Thahawi, Abu Bakar bin Harun al-Khallah, Abu Bakar Muhammad bin Ya’qub ar-Razi, Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy’ari, Abu Abdurrahman bin Syuaib an-Nasa’I.

Mujaddid abad keempat yaitu al-Qadir Billah (ulil amri) Abu Hami Ahmad bin Thahir al-Asforay, Abu Bakar bin Muhammad bin Musa al-Khawair, Abu Muhammad Abdul Wahab bin Ali bin Nashr, Abu Hanifah al-Husain bin Ali bin Ahmad Hamid, al-Murtadha al-Musawi, al-Qadi Abi Bakar bin Attoyib al-Baqlani, Abu Bakar bin al-Hasan bin Fourok, Abu Abdullah Muhammad bin Abdillah Annaesaburi al-Hakim, Abdul Hasan Ali bin Muhammad al-Hamam, Abu Bakar Muhammad bin Ali Addaenuri.

Mujaddid abad kelima yaitu al-Mustadhir Billah (ulil amri), al-Ghazali, al-Qadli Fahruddin Muhammad bin Ali al-Marwazi, Abul Hasan Ali bin Ubaidillah az-Azaaghuuni, Razim bin Muawiyah al-Ubaidillah, Abul ‘Izzi Muhammad bin Husaen bin Bandar al-Qalansy.

Daftar Nama-Nama Mujaddid (Pembaharu) menurut asy-Syuyuti

Abad pertama         : Umar bin Abdul Aziz
Abad kedua            : asy-Syafi’i
Abad ketiga            : al-Asy’ari atau Ibnu Suraij
Abad keempat        : al-Baqilani atau al-Asfaraayaini
Abad kelima           : al-Ghazali
Abad keenam          : ar-Razi atau ar-Rafili
Abad ketujuh                   : Ibnu Daqiqi ‘Iid
Abad kedelapan      : Sirajuddin al-Baqaini atau Zainuddin al-Iraqi
Abad kesembilan     : asy-Syuyuti

Demikian nama-nama mujaddid yang diterangkan oleh Ibnu Atsir dan asy-Syuyuti. Daftar-daftar itu dikutip dari buku Bustami M Said dalam Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam dengan penerbit Pusat Studi Ilmu dan Amal.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel